هولتر مونيتورينگ

هولتر مونيتورينگ چيست؟

اصولا هولتر به معناي ارزيابي سرپايي بيماران با دستگاههاي خاص به جهت برسي فشار خون يا اريتمي ( ضربانات نابجا يا بهم خوردن ريتم طبيعي قلب ) است

هولتر عموما دونوع است

١) هولتر فشار خون:

اين هولتر جهت ارزيابي وضعيت فشارخون بيماران انجام ميشود به صورتي كه دستگاه فشارسنجي با يك حافظه همراه به ان وصل ميشه و به فواصلي كه تنظيم شده از بيمار فشار خون را گرفته و ثبت ميكند. اهداف هولتر فشار خون:

-ارزيابي وجود فشار خون ، تعدادي از بيماران در حين معاينه ودر مطب فشار خون بالا دارند درحالي كه در منزل فشار خون نرمال دارند اين حالت را فشار خون روپوش سفيد ميگويند اين افراد در صورت تجويز داروي فشار خون بر اساس فشار خون مطب ممكن است دچار افت فشار خون يا عوارض داروئي و يا تجويز بخود دارو شوند

- پاسخ دهي به درمان داروئي در افراد فشار خوني، كه ميتوان فهميد كه ايا فرد با اين داروها فشار خونشان بخوبي كنترل شده يا خير. چه بسا بهنگام خواب يا فعاليت روزانه فرد افزايش فشار داشته و اطلاع ندارد

- تنظيم زمان و ميزان داروهاي تجويز شده، بصورتي كه اگر بطور معين در برخي ساعات شبانه روز چنانچه فشار بالا يا پايين باشد ميتوان با تغيير زمان مصرف يا ميزان ان فشار خون را تنظيم كرد

- برسي فشار خون خاموش يا فعاليتي، گاها برخي افراد در حالت استراحت و معاينه فشار خون نرمال دارند ودر منزل و با حين فعاليت دچار افزايش فشارخون ميشوند

٢)هولتر نوارقلب:

اين هولتر براي برسي هاي بي نظمي هاي ضربان قلب(اريتمي ) انجام ميشه تا ريتم و اختلالات اون كشف بشه، اهداف عمومي از اين هولتر:

-برسي علل طپش قلب: در افرادي كه با شكايت و علامت طپش قلب مراجعه ميكنند براي درك و مشخص شدن نوع و علت طپش قلب و احتمال اريتمي (مانند افزايش شديد ضربان و بي نظمي ضربان يا افت ضربان) انجام ميشود

- برسي پاسخ به درمان: در افرادي كه بدليل اريتمي تحت درمان داروئي هستند براي برسي پاسخ به درمان و برطرف شدن ان انجام ميشود

- برسي علل سنكوپ يا اختلال هوشياري: حداقل ٢٥ تا ٣٠٪‏ از علل سنكوپ( به تعريفي غش) علل قلبي هستند كه شامل اريتمي ها و افت ضربانات ميباشند كه با اين روش قابل ارزيابي است