گفت و گو با دکتر بابک حیدری اقدم، رییس بیمارستان جم

دکتر بابک حیدری اقدم، رییس بیمارستان جم در گفت و گو با مدتورپرس از این می گوید که چرا بیمارستان ها برای درامدزایی  باید روی توریسم درمانی حساب باز کنند...

این گفت و گو را در سایت خبرگزاری مدتوپرس (www.medtourpress.ir) بخوانید..

 

https://medtourpress.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%85/

به اشتراک بگذارید :