1) درد سینه: که عموما به صورت درد سوزشی و فشارنده در پشت جناغ سینه است که با فعالیت بیشتر و با استراحت کمتر می شود گاها به گردن و فک تحتانی و بازوی چپ یا هر دو انتشار می یابد در موارد حملات قلبی درد در استراحت و بطور ناگهانی بروز میکند.

2) تنگی نفس: که عموما فعالیتی است با استراحت بهتر می شود، در موارد پیشرفته تنگی نفس در استراحت هم داریم و در برخی سبب بیدار شدن فرد از خواب میشود این افراد مجبورند برای خواب بهتر از چند بالش زیر سر برای خوابیدن استفاده کنند. گاها در موارد حاد و حملات قلبی این تنگی نفس بصورت حاد بروز کرده و بیماران احساس کمبود هوای شدید و به قولی عطش هوا و خفگی احساس می کنند.

3) تپش قلب: که به صورت تندی ضربان قلب، احساس بی نظمی ضربان، کوبش قلب و قفسه سینه، گاها افت و کاهش ضربان قلب، خالی شدن ته دل و... بیان شده و بروز می کند.

4) خستگی زودرس: بیمار قادر به انجام فعالیت هایی که قبلا به راحتی انجام میداده نیست و احساس خستگی زودرس در فعالیتهای کند را بیان می کند و احساس ضعف و بیحالی را در این فعالیتها دارد.

علائم کمتر شایع این بیماریها شامل:

- احساس سوء هاضمه و سنگینی در ناحیه پایین جناغ (روی محل قرارگیری معده) که با اروغ زدن بهبود می یابد.

- تعریق ناگهانی و بدون دلیل ( مخصوصا عرق سرد) 

- تهوع و احساس ناخوشی و ضعف ناگهانی بدون دلیل

- سرگیجه ناگهانی بدون دلیل

 

به اشتراک بگذارید :